Snabba resultat!

På kommunfullmäktige 31/8 ställde ROOP en fråga till Teknik- och klimatnämndens ordförande angående vägavsmalningen i Häverödal, framförallt varför den införts utan att man satt upp några varningsskyltar.

I torsdags 3/9 dök dessa skyltar plötsligt upp! Bra jobbat av kommunen, även om det vore bättre om de satts upp med en gång!

Debattartikel: ”Låt förskolan Vega vara kvar i stadskärnan”

Vega förskola måste lämna nuvarande paviljong senast 30 juni 2021. Under tiden från 1 juli 2020 föreslår Roslagens oberoende parti (ROOP), att planering, projektering och anpassning av Brännäsgårdens lokaler, eller ännu hellre kulturskolans samtliga lokaler på Brännäset, genomförs med syfte att förskoleverksamheten i nuvarande paviljong kan flytta in i Brännåsgården alternativt Brännässkolan, med det antal platser som lokalerna medger ur ändamålsenlig, pedagogisk och säkerhetsmässig synpunkt.

Vi i Roslagens oberoende parti tror på följande paketlösning av lokalbehoven för förskolor, kulturskola och fritidsgård i stadskärnan i en rockad av insatser och föreslår därför följande insatser:

1. Rusta upp Brännäsgården som fritidsgård. Underhållet av dess lokaler är eftersatt och kräver nya ytskikt på golv, väggar och tak liksom för köket i sin helhet. Låt Brännäsgården utvecklas vidare som allaktivitetshus för ungdomar med möjlighet också för verksamhet förmiddagar för föreningar och kanske pensionärer.

2. Gör tingshuset till ett Norrtälje kulturhus. Fyll fastigheten successivt med adekvat verksamhet. Börja med att ge kulturskolan lokaler för administration, instrumentspel, dans instrumentförråd, verkstad och orkester- och teaterlokal med liten scen. Fyll på med andra kulturutövare vartefter i god ordning efter väl underbyggda beslut.

3. Stäng ned Blåklintens förskola och satsa på Vigelsjö gårds förskola som den kommunala verksamheten i Lommarområdet. Frigör paviljongerna i Blåklinten och därmed reducerade hyreskostnader.

4. Inred nuvarande gymnastikbyggnad på Brännästomten till förskola med fyra avdelningar. Golvytan är lika stor som i Vegas befintliga paviljonger. Om huskroppen inte är värd att bygga om och inreda, riv den och bygg nytt i form av färdigt producerat modulhus på samma plats. Det vill säga Vega förskola finns kvar på Brännästomten.

Klarar en kommun att på kort tid genomföra förändringar i den omfattningen? Det är uteslutande en om fråga om hur stor den politiska viljan är. Vi visar vad Roslagens oberoende parti vill.

Vad vill övriga partier i fullmäktige?

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

(Ursprunglig artikel https://www.norrteljetidning.se/artikel/lat-forskolan-vega-vara-kvar-i-stadskarnan)

Debattartikel ”Nu måste vägarna lagas”

Vad får vi i dag för den kommunalskatt vi betalar? Vi frågar oss nämligen: ”Vart tar pengarna vägen”?

De verkar inte gå till vägnätet i alla fall. Norrtälje kommuns ansvarige inom Norrtälje stadsgräns, biträdande gatu- och parkchef Tom Johansson, och trafikingenjör Rok Ogrin måste ha antagligen ett enormt budgetunderskott eller stora sparkrav på sig, antar vi. Som det ser ut nu, med djupa spår i vägbanor och nedsjunkna gatubrunnar, börjar det faktiskt likna det Polen man upplevde på 1970-talet, eller blundar man helt sonika för problemet?

Till berörda ansvariga inom ramen för Norrtäljes gator, cykelbanor och trottoarer samt skötsel av desamma, sänder vi en önskan som lyder: Gör en verklig inventering av dagsläget och beställ jobbet inom kort, det förtjänar vi skattebetalare!

Problemet finns i samtliga tätorter som till exempel Hallstavik, Rimbo och Norrtälje, med brunnslock som far ur position för andra året i rad. Reparationsarbetet blir tyvärr inte tillräckligt bra gjort, vilket medför att man kommer tillbaka till ”ruta gå” igen. I Hallstavik har Centrumtorget väldigt höga trottoarkanter, vilket egentligen bara gläder däckfirmorna. Nej, gör en ny plan så att trafiksituationen blir säker igen!

Trafikverkets vägar är lika usla, se till exempel på sträckan Häverödal-Grisslehamn, numera kallad potthålsvägen. Sträckan fram till färjan måste väl ändå vara Trafikverkets ansvar? Som yrkeschaufför upplever man hur katastrofal trafiksituation är i Grisslehamn. Även där finns ett antal brunnar som rimligtvis bör vara kommunens, och då kräver det en dialog med Trafikverket.

Det får helt enkelt inte bli fler störningar nu. Därför vill vi i ROOP att man i kommunen snarast gör en plan för vägunderhåll som också går att infria. Genom denna ska kommunen uppnå en bättre och säkrare sits för alla trafikanter.

Dessutom vill vi att kommunledningen ska bearbeta och trycka på Trafikverket hårt om dess ansvar för att förbättra sitt vägnät i Norrtälje kommun.

Sven-Allan Edehamn (ROOP), ersättare teknik- och klimatnämnden

Uffe Wallin (ROOP), ersättare socialnämnden

(Ursprunglig artikel i Norrtelje Tidning https://www.norrteljetidning.se/artikel/nu-maste-vagarna-lagas)

Debattartikel ”Regler för ordförandeval”

Kommunfullmäktiges möte 17 februari, en på papperet rätt så blek tillställning, avlöpte smidigt och okomplicerat ända fram till dagordningens sista punkt: Valärenden. En febril aktivitet utbröt bland många ledamöter när SD:s gruppledare Andrea Kronvall anmälde avvikande uppfattning vid val av ersättare för fullmäktiges avgående andre vice ordförande. 

För oss som tillhör ett ungt parti utanför det politiska etablissemanget, och därför inte heller har insikt om den tradition/praxis som rått sedan ett obekant antal år tillbaka i tiden vid val av tilltänkta personer för ordförandeuppdrag, blev den halvtimmeslånga processen som följde en minst sagt tankeväckande upplevelse.

Ursprunget till konflikten står att finna i tillsättningen av kommunfullmäktiges presidium efter valet 2018. I första skedet nominerades då nämligen SD till posten andre vice ordförande. Nomineringen drogs dock tillbaka, och C nominerades istället till posten. Det gladde naturligtvis inte SD, och då den sittande andre vice ordförande nu i januari valde att avgå, ansåg man att det var dags att rätta till det man såg som en felaktig utnämning.

Detta debatterades flitigt i kommunfullmäktige, och även efteråt på sociala medier. Flera orsaker till rådande praxis framfördes av den styrande koalitionen, framförallt att detta varit tradition och praxis sedan många år i vår kommun. Ett annat skäl som nämndes var att styret naturligtvis inte borde behöva ge upp ⅔ av presidiet till oppositionen.

Vår undran är dock, hur kan en parlamentarisk demokrati tillämpa en praxis (oskriven överenskommelse), som i det aktuella fallet betyder att kommunens politiska minoritetsstyre med 38 procent av kommunens väljarstöd, ska tillerkännas inte bara posten som förste ordförande, utan också den som andre vice ordförande? Och det när det tredje största partiet lämnas helt utanför presidieposterna, efter att det totalt största partiet i fullmäktige, socialdemokraterna, fullt rimligt tilldelats posten som förste vice ordförande? Borde inte folkviljan, som den uttryckts i öppna val, även reflekteras i presidiets sammansättning? Är styret i minoritet borde även detta faktum återspeglas i kommunfullmäktiges ordförandeskap.

I vilket fall som helst anser vi att tydliga regler, snarare än diffusa traditioner, måste gälla. Vi i ROOP föreslår att den tradition/praxis som rått i ett numera svunnet politiskt landskap, också i Norrtälje kommun, istället ersätts av ett tydligt reglemente som tillgodoser kravet på en stärkt parlamentarisk demokratisk process i vår kommun. Uppdra åt val- och demokratinämnden att ta fram ett förslag till skriftligt reglemente för val av ordförandeposter i fullmäktige och nämnder till kommande val, så att liknande kontroverser kan undvikas i framtiden.

Johan Österberg, ROOP, ordinarie ledamot kommunfullmäktige
Björn Rudolfsson, ROOP, ersättare kommunfullmäktige

(Ursprunglig artikel i Norrtelje Tidning: https://www.norrteljetidning.se/artikel/infor-tydliga-regler-vid-valen-av-kommunens-ordforandeposter)

INSÄNDARE SKOLAN

Den politiska ambitionsnivån kring kommunens skolor är hög. ”Skolan först”, signalerar Robert Beronius (L), ”Alliansen satsar på skolan”, sa Anders Olander (C) vid kommunfullmäktigemötet i januari och i verksamhetsplanen för skolan läser vi att ”Norrtälje skolor ska bli Sveriges bästa”.

”Fel att ge kommuner ett så stort ansvar” var den statlige utredaren Leif Lewins slutsats i utredningen om hur kommunaliseringen påverkat A) elevernas studieresultat, B) skolans likvärdighet och C) lärarnas arbetssituation.

Vad gjorde staten för fel? Leif Lewin: ”Det var ett missgrepp att ge så stort ansvar till alla kommuner, även de mindre. Man borde ha insett att det krävs en viss storlek för att kunna ta ansvar för skolan”.

Hur har Norrtälje kommun klarat sin del av uppdraget efter kommunaliseringen av skolan sedan 1992? Har A) studieresultaten förbättrats, B) likvärdigheten mellan skolorna ökat och C) lärarnas arbetssituation förbättrats.

Svar: A) Troligen, om inte betygsinflationen stör det statistiska resultat. B) Troligen inte – skillnaden mellan bästa och sämsta skola ökar i de flesta av landets kommuner. C) Definitivt inte att döma av ökad sjukfrånvaro och hög personalomsättning för lärare och rektorer.

Efter några dagars letande i kommunens stadsarkiv och Sveriges officiella statistik från Skolverkets insamlade data har vi sammanställt tabellen nedan, som beskriver i vilken grad vår kommun ”satsat” på skolan. Har till exempel lärartätheten stigit eller sjunkit?

Tabellen ska läsas på följande sätt:

1992, när staten betalade all undervisning, var antalet elever per heltidsarbetande lärare 12,1 elever. Motsvarande uppgift för kommungruppen som Norrtälje tillhör (mindre stad-tätort och landsbygdskommun) saknas 1992. Antalet minuter som varje elev skulle kunna ha krävt för att få sin del i en klass på 25 elever var 93 minuter ”privatundervisning ”per vecka.

2018 har antalet elever per lärare ökat från 12,1 till 14,0, en försämring på 16 procent. Lärartiden per vecka och elev minskade från 93 till 77 minuter, det vill säga med cirka 20 procent.

Har lärartätheten betydelse för elevernas studieresultat? Kanske. Den lärartid som har försvunnit sedan 1992 har sannolikt gått ut över grupptimmar eller halvklassgrupper, främst på lågstadiet och mellanstadiet, och större klasser, men framför allt har specialundervisningen och stödet till elever som behöver extra stöd, de elever som har störst behov, drabbats.

Staten har insett att landets kommuner har svårt att klara sitt skoluppdrag. Ett växande antal riktade statsbidrag till kommunerna tyder på att utbildningsdepartementet och Skolverket har tappat tron på kommunernas vilja och förmåga att klara sitt ansvar för att ge barn och unga den undervisning de har rätt att kräva. Vår slutsats blir: skippa alla specialinriktade statsbidrag och låt staten ta över hela ansvaret från kommunerna avseende undervisningskostnaderna!

Det är illa nog att kommunerna missköter sitt ansvar för skolans lokaler. Se dig omkring och berätta för dina politiska företrädare om skolorna är i bättre eller sämre skick än för till exempel 20 år sedan. Hur har undervisningssituationen förändrats över tid? Fråga ditt barns lärare.

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

INSÄNDARE KULTURSKOLAN

Jag var med i panelen vid förra helgens kulturdebatt i Rodengymnasiet och vill gärna förtydliga ett par saker.

Det diskuteras en kultur- och fritidscheck i kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag är att ge alla elever inom ett visst åldersspann en viss summa pengar att spendera på till exempel ridning, musik eller yoga.

Det finns inget som säger att denna check kommer enbart kulturskolan tillgodo enbart. Inget konkret förslag har heller dykt upp ännu.

Vad man måste komma ihåg är att detta förslag gäller en kultur- och fritidscheck! Kulturskolans lärare är högutbildade musiker med cirka fem års utbildning. Det handlar om utbildning är även musik är inskrivet i skollagen.

I min värld är det självklart att utbildning med högutbildade lärare skall ligga under barn- och skolnämnden, och inte skall hamna hos ideella föreningar, museer, konsthall och bibliotek.

Dessutom är barn- och skolnämnden bäst skickad att tillsammans med kulturskolan lägga schema för lektioner precis som det hittills har skett. Tillsammans kan de även lägga in andra lektioner som teater, dans, konst med mera, ämnen som saknas i dag vilket gör att elever söker sig till andra orter för utbildning. Vi måste passa på att utveckla kulturskolan nu när det ska till en satsning på alla kulturskolor ute i landet.

Allt har fungerat bra hittills. Låt det vara så. Låt elever och lärare arbeta i lugn och ro. Det behöver de.

Kulturskolan hör naturligtvis till barn- och skolnämnden, definitivt inte till kultur- och fritidsnämnden! Bara för att det heter kultur- och fritidsnämnd och kulturskola finns det ingen koppling däremellan. Naturligtvis finns kopplingen om kulturskolan hör ihop med barn- och skolnämnden!

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

INSÄNDARE MER ÖPPNA BIBLIOTEK

Skollagen säger att i varje skola skall det finnas ett skolbibliotek, läs kapitel 2 §35 §36 i
skollagen. Ett skolbibliotek måste finnas men i min värld kan man även kombinera
skolbiblioteket med ett folkbibliotek.
Att besöka ett fast bibliotek där det finns många böcker att botanisera bland är grunden för
barns och ungdomars läslust och för ett livslångt lärande, för att få ett konsekvenstänk och ett
abstrakt tänk och för att klara högre studier. Man måste komma ihåg att ett skolbibliotek eller
ett folkbibliotek kan aldrig ersättas av en bokbuss, en bokbuss kan bli ett komplement till, men
aldrig istället för.
Vi i ROOP kan se en fördel med meröppna bibliotek framförallt i glesbygd där skol och
folkbibliotek kan samarbeta såtillvida att under skoltid är det öppet för elever att hitta sin läslust
i en bokmiljö och på kvällstid kan det vara öppet för de omkringboende.
Ett meröppet bibliotek i glesbygd kan bli en mötesplats där även föreningar kan samlas för
styrelsemöten etc.
Vad är då ett meröppet bibliotek? Det är ett bibliotek som kan vara öppet alla dagar i veckan
mellan , låt oss säga, 0900 till 2100 och där man som bibliotekskund har ett kort eller kod för att
komma in. I vår värld ett fantastiskt folkbildningstillfälle.
Idag är de små biblioteken öppna ca 5 timmar i veckan , men de betalar en månadshyra. Med de
nya öppettiderna så har man maximal utdelning av hyreskostnaden. Inte minst har man visat att
landsbygden räknas!
Yvonne Svensson ROOP.
PS. jag talar länge och gärna om vikten av barns läsning och varför det är så viktigt att de läser
med lust och flyt före årskurs 3. Det var något jag fick arbeta med tillsammans med skolverket
på 1990-talet Ds

INSÄNDARE KULTURSKOLAN


Jag var för första gången på Kommunstyrelsen som tf gruppledare för ROOP och blev djupt
förvånad då styret fintade bort frågan om Kulturskolan genom att ha bestämt i arbetsutskottet att
frågan inte skulle gå vidare till KF.
Det var naturligtvis helt politiskt korrekt att de kunde göra så, men det var helt moraliskt
förkastligt.
Vi bör satsa på en kulturskola där våra barn och ungdomar i framtiden kan lära sig teater, dans,
musik och mycket mer det är att skapa en framtid för kommunen med fria skapande människor.
Lite läskigt kanske, för vårt styre i kommunen
Men vi bor i en glesbygd där glesbygdsbarnen redan nu bussas runt i de olika skolorna istället för
att ha en trygg miljö nära sitt hem, då känns det fantastiskt att Kulturskolan kan komma till de barn
som vill lära sig musik och spela ett instrument. Det har fungerat hitills och till syvende och sist så
är det väl en vilja från våra styrande att våra barn och ungdomar skall ha en bra framtid.
Från ROOP säger vi som Tage Danielsson: Det är bäst att ha som rättesnöre, att tänka efter före, för
att först när helvetet gör stjärten stekhet kommer eftertankens kranka blekhet!
Yvonne Svensson ROOP