Debattartikel: ”Bevara gamla badhuset i Hallstavik”

Vad händer i Hallstavik? Med bestörtning läser vi att det fina gamla badhuset i Hallstavik skall rivas, allt enligt artikel i Norrtelje Tidning. I och med detta beslut försvinner möjligheten att bevara en del av Hallstaviksbornas historia, många är de barn och vuxna som passerat och använt badhuset genom åren.

Med bestörtning läser vi att det fina gamla badhuset i Hallstavik skall rivas. Låt oss få behålla ett av Hallstaviks landmärken, skriver fem företrädare för Roslagens oberoende parti.
Med bestörtning läser vi att det fina gamla badhuset i Hallstavik skall rivas. Låt oss få behålla ett av Hallstaviks landmärken, skriver fem företrädare för Roslagens oberoende parti.
Bild: Ida Forsgren
Varför inte bevara byggnaden och använda den som komplettering till sporthallen, som behöver fler omklädningsrum och gemensamma ytor? Det finns ju redan en förbindelse mellan de två lokalerna.

Läs även: Då rivs Hallstaviks gamla bassäng: ”Vi kan inte underhålla något som inte kan nyttjas”

I badhuset finns två omklädningsrum med tillhörande bastu, samt en kiosk och personalutrymmen som skulle kunna användas som ett mindre omklädningsrum. Dessa omklädningsrum genomgick renovering på 1990-talet. Önskemål om flera omklädningsrum finns hos alla i hallen aktiva föreningar, då det ofta blir väldigt trångt i de omklädningsrum som nu finns.

Bassängområdet kan, efter rivning av bassängen och uppbyggnad av ett trägolv, användas till andra verksamheter till exempel kampsport, dans, schack, utbildningar och liknande. Med andra ord ett föreningshus. Varför inte hämta lite inspiration från det ganska lyckade Arena Satelliten i en annan Stockholmskommun?

Då kan också målningen från 1939, målad av en gästarbetare på Hallsta pappersbruk – Garson – bevaras. Den är renoverad 1984 av den lokala konstnären Bertil Mattsson.

Låt oss få behålla ett av Hallstaviks landmärken!

Gunilla Lindgren (ROOP)

Yvonne Svensson (ROOP)

Sven-Allan Edehamn (ROOP)

Lars Eriksson (ROOP)

Bernt Svärd (ROOP)

https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-bevara-gamla-badhuset-i-hallstavik

Debattartikel: ”Märklig kritik mot ROOP”

I Norrtelje Tidning 16 december skriver den politiske chefredaktören Reidar Carlsson (C) ett referat från måndagens kommunfullmäktige, årets budgetfullmäktige, som varade större delen av dagen. Reidar Carlsson poängterar att det är en utmaning att få den demokratiska beslutsgången att fungera i coronatider, och det är verkligen något vi alla upplever sedan mars detta år 2020.

Alltmer har vi tvingats leva och verka utan fysiska och mänskliga möten, och träffas ”via skärm” istället. Enorma ansträngningar har gjorts från alla inblandade i kommunen, såväl förtroendevalda som anställda. För att motverka smittspridningen måste det fungera, men det är inte lätt, i synnerhet med den skillnad i vana och trygghet av att hantera den digitala världen.

Därför känns det rätt märkligt när Reidar Carlsson sätter sig på sina höga hästar och kritiserar oss i Roslagens oberoende parti (ROOP) så kraftigt som han gör i ledarartikeln.

I Roslagens oberoende parti har vi ingen regional eller rikstäckande politisk överbyggnad att ta hjälp av. Vi är ett lokalt parti, som fokuserar på lokalkommunala frågor som berör våra väljare och kommunmedborgare. Vi har läst och studerat de övriga budgetarna så gott vi mäktat med under rådande situation, men bestämde att vi inte kunde bygga en helt egen budget för 2021.

Däremot kan Reidar Carlsson lyssna på inspelningen igen och konstatera att vi faktiskt, trots att vi inte deltog i budgetbeslutet, accepterade Alliansens budget på de flesta områden med ett yrkat tillägg på 19 miljoner kronor för barn- och skolnämnden, ungefär på samma sätt som såväl Socialdemokraterna och Miljöpartiet agerade i några frågeställningar. Detta för att finansiera vårt förslag om utbildningsinsatser på lärar- och förskollärarutbildningen samt projektet med socialpedagog.

För detta redogjorde vår ledamot och sakkunnige i skolfrågor Johan Österberg. Roslagens oberoende parti sätter skolan främst eftersom den kostar mer än en tredjedel av kommunbudgeten och att den är en investering i framtiden som just barn och unga ska skapa.

Utöver denna satsning föreslog gruppledare Yvonne Svensson även en omfördelning av en del av överskottet i Alliansens budget till förmån för KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) och socialnämnden. Den totala satsningen stannade på 49 miljoner kronor utöver den budget som röstades igenom.

Varför deltog vi då inte eller stödde någon av de andra budgetarna? Vi förklarar det i den protokollsanteckning som alla kan läsa när protokollet från kommunfullmäktige publiceras.

I Roslagens oberoende parti vill vi ta ansvar för det vi gör och föreslår, och anser därför att det inte är ansvarsfullt att stödja en hel budget där det finns delar vi inte står för. Därför beslöt vi att inte delta i beslutet.

Vi heter det vi heter just därför att vi är oberoende av övriga partier. Samtidigt har vi haft och har ett mycket bra samarbete med alla de andra partierna i olika frågor som står nära våra nyckelfrågor som är viktiga för våra väljare och sympatisörer. Då spelar det ingen roll från vilket parti förslaget kommer eller vilket parti som stödjer något av våra förslag. Vi fortsätter att driva dessa i nämnder och styrelser. Vi tror att detta arbetssätt är ärligare och gagnar våra kommuninvånare.

Kanske är det detta som skrämmer en del andra, och som gör att Reidar Carlsson i viss mån fäller krokben för sig själv i sin retorik?

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige

Johan Österberg (ROOP), ledamot i kommunfullmäktige

Gunilla Lindgren (ROOP), ersättare i kommunfullmäktige

Björn Rudolfsson (ROOP), ersättare i kommunfullmäktige

https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-marklig-kritik-mot-roop

Debattartikel: ”Ta sista chansen att rädda förskolan Vega”

Äntligen vågade sig majoriteten i barn- och skolnämnden ta sig ut på isen igen efter att under sommarmånaderna lämnat walk over, och med tystnad förbigått de konkreta förslag till lösningar på förskolan Vegas framtid som vi i Roslagens oberoende parti och även övriga oppositionspartier, presenterat under sommarmånaderna.

Som allianspartiernas gruppledare skriver i ett inpass i Norrtelje Tidning: ”S+MP+V+ROOP vet nog egentligen att deras förslag inte är genomförbart och kanske ska ses som ett politiskt utspel”.

Det goda med vårt och övriga partiers förslag kring Vegas förflyttning till Palettens förskola blev ändå att nedläggningsbeslutet av Vega i juni lyfts upp till förnyad diskussion, och kan skapa utrymme för en klokare lösning som gagnar alla inblandade parter, men då främst barnen, föräldrarna och pedagogerna – de närmast berörda.

I förlängningen borde även kvaliteten och mångfalden gynnas, och kanske även att man så kan lyckas återskapa någon mån av respekt för politiken, dess företrädare samt behovet av framförhållning och demokratisk process.

Nu ger vi i Roslagens oberoende parti Alliansen en sista chans att pröva ännu ett konkret, verksamhetsmässigt, ekonomiskt och kundtillvänt förslag till lösning på förskolan Vegas framtid. Vi föreslår följande lösning i två etapper:

Steg 1: Flytta in Vega i de paviljonger som töms när högstadiet på Grind flyttar till Lommarskolan till sommaren 2021. Ingen extra kostnad uppstår, och paviljongerna på Brännästomten avvecklas 1 juli 2021 och hyran för dem utgår som planerat.

Medan Vega temporärt vistas i Grindskolans paviljonger under 2021/2022 finns tid att arbeta med den permanenta lösningen på lokalfrågan som vi föreslår i steg 2. Dessutom minskar trycket på Blåklintens paviljongsförskola, dit många av Vegas barn hänvisas, och Blåklintens paviljonger kan inom något år avvecklas när dess barn ges plats i Vigelsjö förskola.

Steg 2: Gymnastiksalsbyggnaden på Brännässkolan inreds till en förskola med fyra avdelningar. Den har möjligheter att bli en funktionellt välfungerande förskola. Om det visar sig vara mer ekonomiskt lönsamt att riva nuvarande byggnad och bygga nytt, blir det ändå en vinst för samtliga parter, inklusive skattebetalarna.

Det blir avgjort en klar besparing för kommunen som då slipper investera i en nybyggd förskola i nyproducerade fastigheter i hamnområdet inom en kommande treårsperiod (den lösningen blir inte billig).

Kulturskolans behov av överspelningslokaler bör kunna täckas i Brännäsgården utan ombyggnadskostnader, och utan att krocka tidsmässigt med fritidsgårdens nuvarande verksamhet. Inga detaljplaneändringar eller markanvisningsbeslut krävs heller.

Att bevara en enda förskola i kommunal egenregi bland sex-sju privata förskolor i Norrtälje stadskärna är väl knappast ett ingrepp i föräldrarnas valfrihet? Snarare ett bevis på just att valfriheten och mångfalden gynnas i Norrtälje kommun.

Beslutet om avvecklingen av Vega som togs i juni skickar dessvärre helt andra signaler till kommunens förskoleföräldrar. Dags för omprövning.

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

Robert Johansson (ROOP), suppleant i barn- och skolnämnden

https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-ta-sista-chansen-att-radda-forskolan-vega

Debattartikel: ”Förskolan Vega släcks ned till sista juni 2021”

Så kom då svaret på vår fråga om Norrtälje kommun stod fast vid att släcka ned stjärnan Vega. En ekande tystnad från barn- och skolnämndens politiska majoritet vittnar om att ärendet är besvärande obekvämt, vilket är fullt begripligt med tanke på passiviteten hos de styrande i sökandet efter lämpliga lokaler efter 2021.

Vilka motiv för majoritetens beslut kan ha varit styrande? Det lär vi väl aldrig få veta. Vi i vårt parti, Roslagens oberoende parti, väljer att testa tre tänkbara motiv.

Förskolebarnens antal i Norrtälje stad har inte ökat som förväntat senaste året, vilket skapar tomma platser för både de kommunala som privata förskolorna. Nämnden kan inte lägga ned en fristående enhet, så det får bli den enda kommunala av de sju förskolorna i stadskärnan som får ta smällen.

Nämnden vill säkra tillgången på förskolebarn inför etableringen av den kommande, privata förskolan på Björnö. Björnö förskola planeras för upp till 120 barn, det vill säga sex avdelningar. Det blir inte osannolikt en förskolekoncern med riskkapitalbolag i ryggen som pockar på att få etablera sig i kommunen och vill ha god tillgång på barn.

Lokalkostnaderna kan kapas inledningsvis, men när ännu en stor privat förskola så småningom etableras i hamnområdet, så kommer lokalkostnaderna igen med råge. I ett längre perspektiv hade en lokallösning för en ny Vegaförskola på Brännästomten kunnat bli ett ekonomiskt försvarbart alternativ.

Det illa anlagda beslutet om Vegas nedläggning blir inte bara en trist upplevelse för berörda barn och föräldrar. Personalens reaktioner kan få konsekvenser i framtiden för Norrtäljes image som arbetsgivare inom förskola och skola.

För när nya förskolor planeras i staden kommer det till största delen handla om privata alternativ. En ny, kommunal förskola i staden lär vi få vänta länge på.

När nedläggning hotar på grund av överskott på förskoleplatser eller brist på barn i förskolorna, är det sannolikt en kommunal förskola som läggs ned. Hur kommer de kommunala förskolerektorerna och deras pedagoger att tolka de signalerna?

De ekonomiskt mest lönsamma, större förskolorna i staden blir privata, medan den kommunala organisationen får hålla tillgodo med de små, ofta ekonomiskt sårbara förskolorna i landsbygdssocknarna.

Förskolan Vega har varit en klart lysande stjärna under tre år, vilket fått vårdnadshavarna att överklaga beslutet om dess nedläggning till Förvaltningsrätten. Vi sympatiserar med deras överklagande, men misstänker att den önskade effekten för deras engagemang är högst osäker.

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

Johan Österberg (ROOP), ledamot barn-och skolnämnden

Robert Johansson (ROOP), ersättare barn-och skolnämnden

https://www.norrteljetidning.se/artikel/laggs-vega-ner-for-att-gynna-privata-forskolor

Snabba resultat!

På kommunfullmäktige 31/8 ställde ROOP en fråga till Teknik- och klimatnämndens ordförande angående vägavsmalningen i Häverödal, framförallt varför den införts utan att man satt upp några varningsskyltar.

I torsdags 3/9 dök dessa skyltar plötsligt upp! Bra jobbat av kommunen, även om det vore bättre om de satts upp med en gång!

Debattartikel: ”Låt förskolan Vega vara kvar i stadskärnan”

Vega förskola måste lämna nuvarande paviljong senast 30 juni 2021. Under tiden från 1 juli 2020 föreslår Roslagens oberoende parti (ROOP), att planering, projektering och anpassning av Brännäsgårdens lokaler, eller ännu hellre kulturskolans samtliga lokaler på Brännäset, genomförs med syfte att förskoleverksamheten i nuvarande paviljong kan flytta in i Brännåsgården alternativt Brännässkolan, med det antal platser som lokalerna medger ur ändamålsenlig, pedagogisk och säkerhetsmässig synpunkt.

Vi i Roslagens oberoende parti tror på följande paketlösning av lokalbehoven för förskolor, kulturskola och fritidsgård i stadskärnan i en rockad av insatser och föreslår därför följande insatser:

1. Rusta upp Brännäsgården som fritidsgård. Underhållet av dess lokaler är eftersatt och kräver nya ytskikt på golv, väggar och tak liksom för köket i sin helhet. Låt Brännäsgården utvecklas vidare som allaktivitetshus för ungdomar med möjlighet också för verksamhet förmiddagar för föreningar och kanske pensionärer.

2. Gör tingshuset till ett Norrtälje kulturhus. Fyll fastigheten successivt med adekvat verksamhet. Börja med att ge kulturskolan lokaler för administration, instrumentspel, dans instrumentförråd, verkstad och orkester- och teaterlokal med liten scen. Fyll på med andra kulturutövare vartefter i god ordning efter väl underbyggda beslut.

3. Stäng ned Blåklintens förskola och satsa på Vigelsjö gårds förskola som den kommunala verksamheten i Lommarområdet. Frigör paviljongerna i Blåklinten och därmed reducerade hyreskostnader.

4. Inred nuvarande gymnastikbyggnad på Brännästomten till förskola med fyra avdelningar. Golvytan är lika stor som i Vegas befintliga paviljonger. Om huskroppen inte är värd att bygga om och inreda, riv den och bygg nytt i form av färdigt producerat modulhus på samma plats. Det vill säga Vega förskola finns kvar på Brännästomten.

Klarar en kommun att på kort tid genomföra förändringar i den omfattningen? Det är uteslutande en om fråga om hur stor den politiska viljan är. Vi visar vad Roslagens oberoende parti vill.

Vad vill övriga partier i fullmäktige?

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

(Ursprunglig artikel https://www.norrteljetidning.se/artikel/lat-forskolan-vega-vara-kvar-i-stadskarnan)

Debattartikel ”Nu måste vägarna lagas”

Vad får vi i dag för den kommunalskatt vi betalar? Vi frågar oss nämligen: ”Vart tar pengarna vägen”?

De verkar inte gå till vägnätet i alla fall. Norrtälje kommuns ansvarige inom Norrtälje stadsgräns, biträdande gatu- och parkchef Tom Johansson, och trafikingenjör Rok Ogrin måste ha antagligen ett enormt budgetunderskott eller stora sparkrav på sig, antar vi. Som det ser ut nu, med djupa spår i vägbanor och nedsjunkna gatubrunnar, börjar det faktiskt likna det Polen man upplevde på 1970-talet, eller blundar man helt sonika för problemet?

Till berörda ansvariga inom ramen för Norrtäljes gator, cykelbanor och trottoarer samt skötsel av desamma, sänder vi en önskan som lyder: Gör en verklig inventering av dagsläget och beställ jobbet inom kort, det förtjänar vi skattebetalare!

Problemet finns i samtliga tätorter som till exempel Hallstavik, Rimbo och Norrtälje, med brunnslock som far ur position för andra året i rad. Reparationsarbetet blir tyvärr inte tillräckligt bra gjort, vilket medför att man kommer tillbaka till ”ruta gå” igen. I Hallstavik har Centrumtorget väldigt höga trottoarkanter, vilket egentligen bara gläder däckfirmorna. Nej, gör en ny plan så att trafiksituationen blir säker igen!

Trafikverkets vägar är lika usla, se till exempel på sträckan Häverödal-Grisslehamn, numera kallad potthålsvägen. Sträckan fram till färjan måste väl ändå vara Trafikverkets ansvar? Som yrkeschaufför upplever man hur katastrofal trafiksituation är i Grisslehamn. Även där finns ett antal brunnar som rimligtvis bör vara kommunens, och då kräver det en dialog med Trafikverket.

Det får helt enkelt inte bli fler störningar nu. Därför vill vi i ROOP att man i kommunen snarast gör en plan för vägunderhåll som också går att infria. Genom denna ska kommunen uppnå en bättre och säkrare sits för alla trafikanter.

Dessutom vill vi att kommunledningen ska bearbeta och trycka på Trafikverket hårt om dess ansvar för att förbättra sitt vägnät i Norrtälje kommun.

Sven-Allan Edehamn (ROOP), ersättare teknik- och klimatnämnden

Uffe Wallin (ROOP), ersättare socialnämnden

(Ursprunglig artikel i Norrtelje Tidning https://www.norrteljetidning.se/artikel/nu-maste-vagarna-lagas)

Debattartikel ”Regler för ordförandeval”

Kommunfullmäktiges möte 17 februari, en på papperet rätt så blek tillställning, avlöpte smidigt och okomplicerat ända fram till dagordningens sista punkt: Valärenden. En febril aktivitet utbröt bland många ledamöter när SD:s gruppledare Andrea Kronvall anmälde avvikande uppfattning vid val av ersättare för fullmäktiges avgående andre vice ordförande. 

För oss som tillhör ett ungt parti utanför det politiska etablissemanget, och därför inte heller har insikt om den tradition/praxis som rått sedan ett obekant antal år tillbaka i tiden vid val av tilltänkta personer för ordförandeuppdrag, blev den halvtimmeslånga processen som följde en minst sagt tankeväckande upplevelse.

Ursprunget till konflikten står att finna i tillsättningen av kommunfullmäktiges presidium efter valet 2018. I första skedet nominerades då nämligen SD till posten andre vice ordförande. Nomineringen drogs dock tillbaka, och C nominerades istället till posten. Det gladde naturligtvis inte SD, och då den sittande andre vice ordförande nu i januari valde att avgå, ansåg man att det var dags att rätta till det man såg som en felaktig utnämning.

Detta debatterades flitigt i kommunfullmäktige, och även efteråt på sociala medier. Flera orsaker till rådande praxis framfördes av den styrande koalitionen, framförallt att detta varit tradition och praxis sedan många år i vår kommun. Ett annat skäl som nämndes var att styret naturligtvis inte borde behöva ge upp ⅔ av presidiet till oppositionen.

Vår undran är dock, hur kan en parlamentarisk demokrati tillämpa en praxis (oskriven överenskommelse), som i det aktuella fallet betyder att kommunens politiska minoritetsstyre med 38 procent av kommunens väljarstöd, ska tillerkännas inte bara posten som förste ordförande, utan också den som andre vice ordförande? Och det när det tredje största partiet lämnas helt utanför presidieposterna, efter att det totalt största partiet i fullmäktige, socialdemokraterna, fullt rimligt tilldelats posten som förste vice ordförande? Borde inte folkviljan, som den uttryckts i öppna val, även reflekteras i presidiets sammansättning? Är styret i minoritet borde även detta faktum återspeglas i kommunfullmäktiges ordförandeskap.

I vilket fall som helst anser vi att tydliga regler, snarare än diffusa traditioner, måste gälla. Vi i ROOP föreslår att den tradition/praxis som rått i ett numera svunnet politiskt landskap, också i Norrtälje kommun, istället ersätts av ett tydligt reglemente som tillgodoser kravet på en stärkt parlamentarisk demokratisk process i vår kommun. Uppdra åt val- och demokratinämnden att ta fram ett förslag till skriftligt reglemente för val av ordförandeposter i fullmäktige och nämnder till kommande val, så att liknande kontroverser kan undvikas i framtiden.

Johan Österberg, ROOP, ordinarie ledamot kommunfullmäktige
Björn Rudolfsson, ROOP, ersättare kommunfullmäktige

(Ursprunglig artikel i Norrtelje Tidning: https://www.norrteljetidning.se/artikel/infor-tydliga-regler-vid-valen-av-kommunens-ordforandeposter)

NY POLITISK SEKRETERARE

Fredrik Lidby – en presentation

Tidig 60-talist, född utomlands, men bott i såväl Hälsingland, Värmland som i Stockholmsområdet..

Jag har alltid varit intresserad av samhälle och människor, åtminstone så länge jag kan minnas. 

Studerade i Stockholm, lärde mig flera språk utomlands, behärskar förutom svenskan, engelska, franska och tyska samt nederländska.

Jag har bott och arbetat mestadels i Stockholmsområdet, och bor sedan 1996 i Sollentuna.

Tidigare arbetsgivare finns såväl inom läkemedel (kort), bilbranschen på generalagentnivå, stålhandel och skogsbransch. Jag har även arbetat inom Sveriges Radios s.k. Sändningsledning och trafikredaktion.

Har ett förflutet inom MUF Värmland, sedan ett avbrott under min unga vuxna tid, och därefter kommunpolitiskt aktiv i Sollentuna under drygt tre mandatperioder. 

Jag har även en kort erfarenhet från Medborgerlig Samling, såväl lokalt som på riksnivå.

Jag brukar dock säga att ”en gång samhällsengagerad, alltid fast i det engagemanget”. 

Därför blev jag lockad av att vara med och stödja ett riktigt ”lokalparti” (jag har fått vissa propåer efter att jag lämnat M). 

Fredrik Lidby