Utökat stöd till ideella organisationer i Norrtälje, eller…?

Bistra tider råder för de allra flesta invånare i såväl vårt land som vår kommun. Privatekonomin är hård pressad för alla. Allra mest för de som har låga inkomster, är antingen bidragsberoende, ensamstående föräldrar eller garantipensionärer med låg pension. Regeringen har beslutat om ett riktat stödpaket i mångmiljardklassen för viss kompensation av höjda elkostnader för privathushåll och företag, stora som små. Alla verksamheter påverkas av de ekonomiska påfrestningarna, oavsett om vi är privatpersoner, företagare, leder kommuner eller staten Sverige. De goda åren ligger bakom oss (har vi samlat i ladorna?) de dåliga åren har just börjat sitt andra år. Av hur många dåliga?

Hur går det för våra ideella organisationer och föreningar inom kultur, idrott och ex vis bygdegårdar, som hyr eller äger egna lokaler. Lokaler som ofta finansieras med medlemsavgifter, eventuell andrahands-uthyrning, sponsring och i bästa fall kan få del av ett kommunalt lokalbidrag.

Vår fråga till kommunledningen i Norrtälje ställdes redan för två veckor sedan och lydde:

  • Finns det planer för hur kommunen ska hitta stöd till de ideella organisationerna för att hindra att dessa läggs ner på grund av pengabrist? Tre år av pandemi har redan sargat föreningslivet och dess ekonom i kommunen. Klarar organisationerna det pågående stålbadet utan kommunalt stöd?

Svaret kom i form av ett beslut i Kultur- och fritidsnämnden förra veckan. Beslutet innebär ingen förstärkning av lokalbidragen till de ideella organisationerna med egna eller förhyrda lokaler som kompensation för de höjda elkostnaderna, vilket vi hade hoppats på. Beslutet innebar i stället omfördelning inom samma ekonomiska ram som planerades under budgetarbetet 2022. Två stora organisationer och lokalhållare fick sina lokalbidrag halverade och deras hyresgäster kommer nu att drabbas av uppemot 50-procentiga hyrespåslag under 2023.

Om det finns några ”vinnare” i beslutet så är det tiotal bygdegårdsföreningar som vardera får 10 000 kr extra. Åtskilliga ideella organisationer drabbas, i klartext deras medlemmar i idrottsföreningar, kulturföreningar och pensionärsföreningar med sammantaget mer än 10 000 medlemmar.

Så gick det med den kompensationen.

Roslagens oberoende parti, ROOP
Håkan Stolt, Ordförande ROOP
Johan Österberg, Vice ordförande

Skolorna i Norrtälje kommun

Två nya skolor står snart färdiga i Norrtälje stad. Fräscha lokaler, vackra och ändamålsenliga för 2000-talets krav på arbetsmiljö och pedagogik. Tillsammans med Freinetskolan i renoverade tingshuset, erbjuder Fameras skola för IES och Montessoriskolan på Gustavslund sammanlagt närmare 900 nya elevplatser i tätorten. Till tröst för alla elever och skolpersonal på Roslagsskolan, Frötunaskolan och Norrgärdesskolan som idag tvingas ta emot 300 elever mer än skolorna är avsedda för. Tre kommunala skolor uppförda på 50- och 60-talet efter dåtidens krav på arbetsmiljö, lokaler och klasstorlekar.

Ser vi oss runt i resten av kommunen så hittar ett stort antal skolor, stora som små, som uppfördes under 1900-talets första hälft efter dåtidens krav på arbetsmiljö och pedagogik. Eller som Skolinspektionen skrev i sin tillsynsrapport från 2021:

”Bristen på likvärdiga skolor är orimligt stor i Norrtälje kommun”

Och som kommunfullmäktige 2022 konstaterade:

”Ett flertal kommunala skolor är illa underhållna, trånga och erbjuder en undermålig arbetsmiljö för elever och skolpersonal.”

Undrar någon på varför trängsel och dålig arbetsmiljö skapar otrivsel och oro bland alla berörda; eleverna, deras föräldrar och personalen, ex vis Roslagsskolan?

Samtidigt har de kommunala skolorna ett överskott på närmare 750 elevplatser i övriga kommundelar. Eftersom kommunfullmäktiges policy för grundskolans expansion i vår kommun huvudsakligen bygger på att knyta till sig friskolor innan man över huvud taget bygger en kommunal skola, kan nog föräldrar, elever och skolpersonal inte heller räkna med att de slitna skolorna i egenregin får upprustning och anpassning efter dagens krav inom de närmaste åren. Det är med andra ord dukat bord för friskolorna och deras ekonomi framöver och vi kan befara att den kommunala grundskoleorganisationen sakta tynar bort. Åtminstone förlorar sin attraktionsförmåga för föräldrar och elever.

Vad sägs om en fullständig grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9 i Björnö? I kommunal regi, och öppen för elever från Görla, Björnö och Rådmansö? Den skolan fanns på ritning redan 1997 på barn- och skolförvaltningen. Vårt parti lyfte förslaget om en fullständig grundskola F-9 år 2019 och möttes av en samlad kommunledning som istället ville ha en F-6-skola. Varför måste alla skolor med högstadium ligga i stadskärnan?

Avslutningsvis en fråga som undertecknad ställde till fullmäktiges ledamöter under våren 2022: Tänker kommunledningen använda delar av budgetöverskottet från 2021, på mer än 300 miljoner kronor, för att satsa på upprustning av de eftersatta kommunala skolorna? För elevernas och personalens arbetsmiljös räkning. Och för ökad likvärdighet mellan skolor.

Roslagens oberoende parti (ROOP)
Håkan Stolt, ordf. Johan Österberg, v. ordf

Små partier växer gärna när väljarna inser att de kan frikoppla valsedlarna från varandra

En vanlig missuppfattning är att småpartier innebär s.k. särintressen. Roslagens oberoende parti kan bekräfta att så är inte fallet. Om man med särintresse menar att man värnar den lokala verksamheten i form av näringsliv, turism och t.ex skolor på centrala orter inkl de mindre, då kan man kanske se Roop som ett parti som värnar intressen som bara finns inom kommunen. Vi är inte bundna till rikspartiers s.k. partipiskor, ingen talar om för oss vad vi ska driva. Vi försöker värna kommunmedborgarnas väl, alla invånares.

Det spelar ingen roll vilket parti man röstar på till riksdagen, eller regionen, Du kan ändå välja Roops valsedel när du röstar. Vi lyssnar på vad kommunmedborgarna anser viktigt lokalt, och försöker plocka upp dessa frågor och omvandla det till vad vill kallar ”lokalproducerad politik”.

Så välkomna att kontakta oss, bli medlemmar eller bara prata med oss på torget i Norrtälje innan stugorna stänger för denna gång. Efter valet är vi lika intresserade av att få kontakt, så tveka inte över att höra av er!

Vill du förändra?

Vill du vara med och förändra Norrtälje kommun till det bättre?

ROOP är ett ideologiskt obundet parti som verkar i Norrtälje kommun, vilket betyder att vi kan fokusera helt på lokala frågor och problemlösning utan direktiv från någon riksorganisation. Vi kommer från en mängd olika politiska bakgrunder men vi har en sak gemensamt: Vi vill göra vår kommun en bättre plats att bo för alla dess invånare. HELA KOMMUNEN SKA LEVA!

TYCKER DU LIKADANT, TVEKA INTE! Gå med i ROOP!

Vi har högt i tak och en platt organisation, och DU kan vara med och påverka direkt från början. Du behöver inte ha någon tidigare politisk erfarenhet.
Vår agenda styrs av våra medlemmar och invånarna i kommunen. Den enda frågan vi har till dig är:

HUR VILL DU HA DET?