Hur hjälper vi företagen och stimulerar turismen?

Vi arbetar för en helt ny näringslivspolitik. Att aktivt arbeta för att få företag att etablera sig i vår kommun måste vara en huvuduppgift för kommunens näringslivsenhet. Här måste nya idéer prövas för såväl landsbygd som skärgård, staden och våra mindre orter måste var och en få en egen strategisk plan för hur den lokala näringslivspolitiken skall bedrivas. Grunden måste skapas i en analys där man går igenom alla de olika alternativ för företag som vill etablera sig i vår kommun.

Vi vill förhindra att Norrtälje kommun i framtiden blir en ”sovstad”, i den urbaniseringsprocess som innebär att pendling blir det enda dominerande alternativet för den som vill ha arbete och utbildning. Det är de små och mellanstora företagen som står för merparten av arbetstillfällena i kommunen och vi tycker att företagsklimatet måste bli bättre. Vi behöver bättre service, både vad gäller närservice på de mindre orterna i kommunen och kortare tid från beslut till handling. Vi anser att en utbyggnad av kollektivtrafiken vore på sin plats, gärna med mindre typ av bussar och med fler avgångar per dag, så personer utan bil kan ta sig till och från hemmet till servicetillfällen i närmsta orten.

Vi driver också en mängd frågor inom området kultur, fritid och turism. Att skapa ett brett utbud av aktiviteter skapar också sysselsättning, arbetstillfällen och ökar kommunens mervärden. Turismen är en bärande faktor för småföretagares verksamhet lokalt och skapar också goda intäkter för caféer, restauranger och butiker. Vi vill intensifiera kommunens stöd till turistverksamheten genom t.ex. annonsering och stöd vid olika evenemang.

Ett väl utvecklat utbud av kultur och fritidsaktiviteter höjer livskvalitén för kommunens medborgare, men ökar naturligtvis också möjligheterna att få nya människor att flytta till kommunen. Vi vill öka stödet till företagare, föreningar och andra som driver dessa aktiviteter genom t.ex. marknadsföring och förenkling av tillstånd och administration.

Comments are closed