Hur löser vi skolfrågan?

Vi i ROOP anser att hela kommunen ska leva, och en förutsättning för detta är att alla har tillgång till skolor i sitt närområde. Utan skola är det svårt att locka barnfamiljer till orten, vilket på sikt leder till att den sakta men säkert börjar tyna bort. Det är tyvärr just det som nu sker i vår kommun, där ett stort antal mindre skolor läggs ned. Vi förslår ett nytt skolsystem som låter de små skolorna leva kvar i harmoni med de större skolorna på centralorterna.

Diskussionen kring våra kommunala skolor har haft fel utgångspunkt. Om vi förväntar oss permanent boende barnfamiljer på exempelvis Singö, i Rånäs, på Vätö och på Björkö Arholma – d v s på landsbygd och i vår skärgård – måste vi erbjuda bra utbildning i närmiljön.

För att åstadkomma detta har vi utarbetat en detaljerad skolplan, enligt följande punkter:

  • Vi vill att skolutredningens förslag om skolans organisation, ledning, styrning och kvalitet i sin helhet genomförs under 2017 och avrapporteras för valet 2018
  • Vi vill ha ett system för resursfördelning med differentierad skolpeng som skapar bättre förutsättningar för de små skolornas möjlighet att utvecklas och fortleva
  • Våra skolor ska vara resultatstyrda med ett systematiskt kvalitetsarbete i grunden, där rektor i dialog med lärare, föräldrar och elever leder en eller högst ett par resultatenheter (skolråd)
  • Vi vill ha lokal tillagning och lokala inköp av våra barns mat i skola och förskola
  • Vi vill ge lärarna mer tid med sina elever och därmed minska tiden för administrativa uppgifter. Vi vill också ge lärarna rätt att utan löneavdrag vidareutbilda sig på betald arbetstid
  • Vi vill ha en kontinuerlig dialog med skolans intressenter för att kvalitetssäkra skolan. Vi vi ha årliga interna kvalitetsredovisningar samt externa kvalitetsrevisioner vart tredje år av de kommunala skolorna
  • Vi vill att kommunen uppdrar år Roslagsbostäder att bygga personalbostäder kring små och mellanstora skolor för att bättre kunna locka lärare till kommunen
  • Om utredningen visar att mer pengar behövs ställer vi oss positiva till detta

Skolan är inte en angelägenhet bara för barnfamiljer, den är en av pelarna som håller upp ett samhälle – framförallt på landsbygden. Den av Medborgarakuten initierade folkomröstningen om de små skolornas bevarande – som på kort tid samlade ihop över 7000 underskrifter – visar tydligt att många i kommunen håller med.

Vi lever i vad som praktiskt sett är en glesbygdskommun, och vår landsbygd är vår största tillgång. En stor del av Norrtälje kommuns befolkning får sina inkomster från turism och sommargäster, och för att dessa ska kunna bo och verka där måste det finnas tillgång till skolor i närområdet. Utan skolan dör bygden!

Comments are closed