Skolutvecklingen i Norrtälje kommun

Vi skall erbjuda skolor med god kvalitet för alla medborgare som bor och verkar i hela vår kommun det vill säga Norrtälje stad, mindre orter, landsbygden och i skärgården. Norrtälje kommuns styrka vad gäller människors boende är att man kan erbjuda så många olika boendeformer, men den styrkan utgår från att infrastrukturen för kommunens skolor följer samma mönster och även den erbjuder mångfald. 

För att vi ska nå ända fram till målet att våra barn ska få den utbildning som de har rätt till, krävs en ny förankringsprocess hos medborgarna. Vi kommer att förankra våra förslag i en ny tid, där vi sätter våra barn i första rummet och lämnar blockpolitiken åt sidan. ROOP kommer att arbeta för att ändra den traditionella politiska kartan som finns i Norrtälje, så att den gagnar medborgarna i hela kommunen.

Kunskapsuppdraget

Kunskapsuppdraget är och förblir skolans viktigaste uppdrag. Lärandet är vägen till kunskap. Och ALLA barn och ungdomar har rätt till lärande och kunskap, oavsett var de bor i kommunen. Uppdraget att utveckla förutsättningarna för lärandet hos alla elever måste därför alltid vara högprioriterat.

För att utveckla huvudprocessen, d v s lärandet och byggandet av grunden till det livslånga lärandet, krävs att ALLA medarbetare, från förskola till gymnasium, tillsammans för en aktiv dialog om kunskapssynen.

Denna dialog ska leda till att pedagogerna talar samma språk om vad kunskap är, och hur man tillägnar sig denna. Gemensamt arbetar man också för att skapa en god arbetsmiljö för lärandet och för att utveckla elevernas förmåga.

Läraren är den viktigaste personen att leda lärandet i den pedagogiska miljön där våra barn och ungdomar befinner sig. Vi vill stödja en undervisning som prioriterar att förståelse för kunskapsprocessen. Det är alltid den som lär sig som måste tillägna sig kunskap och bygga sin förståelse för framtiden. Vi anser därför att lärarens tid i första hand vara förbehållen eleven.

Ökad kompetens för fortsatt utveckling

Ett gemensamt fokus kommer att bli att satsa på lärarna i verksamheten och i klassrummet. Därför förslår vi att man måste fortsätta att satsa på en kompetensutveckling både för lärare och för skolledare. Vi föreslår att varje pedagog får full lön under sin fortbildning och vidareutbildning. Detta kan ske inom ramen för Lärarlyftet och Förskolelyftet.

Organisation för utveckling

Vi anser att rektor ska vara den som har och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet inom sin enhet/ansvarsområde. Därför ska rektor avlastas arbete som inte har fokus på skolans pedagogiska uppdrag.

Rektor är en tydlig pedagogisk ledare med uppdrag att fokusera på huvudprocessen – att utveckla förutsättningarna för barns och ungdomarslärande och utveckling – och att uppsatta resultatmål uppnås. Det är och förblir rektors ansvar att målen i såväl de nationella styrdokumenten som i kommunens skolplan tydligt avspeglas i den lokala arbetsplanen OCH i budgeten.

Vi vill på ALLA sätt se en utveckling och ge ett större stöd till alla pedagogiska lednings-grupper. Dessa har ett ansvar för att följa upp arbetet med att nå de prioriterade målen och för det kontinuerliga, pedagogiska utvecklingsarbetet.

Om våra barn mår bra så kommer deras kunskaper att förbättras

Inget barn som vi har i våra verksamheter från förskola till gymnasiet ska behöva känna oro för att gå till sin skola. Ohälsotalen måste minska bland våra barn och unga. Förbyggande insatser måste sättas in så tidigt som möjligt. Därför är det nödvändigt att öka samarbetet mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Alla vuxna som har med våra barn att göra har ett stort ansvar att upptäcka och agera så att inga barn far ila.

Arbetsmiljön från A till Ö

Lärare och elever har rätt till lika bra arbetsmiljö i alla skolor i hela kommunen.Den pedagogiska utvecklingen kräver stora investeringar i både den inre och den yttre miljön som våra barn och anställda verkar i. Därför måste en genomlysning av förskolornas och skolornas lokaler starta omgående, så att de motsvarar dagens krav på en bra arbetsmiljö.

 

Därför föreslår vi att:

  • Lärarna måste få utbilda sig på arbetstid och att all fortbildning/vidareutbildning kommer att ske med bibehållen lön.
  • Elevvården måste tilldelas erforderliga resurser.
  • Organisationen skall utgå från de förutsättningar som gäller för varje skola och förskola. Skolans intressenter, det vill säga elever, skolpersonal, föräldrar och övriga intressenter på orten bör på ett helt annat sätt engageras och motiveras för att delta i ledning och styrning av verksamheten. Vill vill ha lokala enhetsstyrelser med företrädare för personal, föräldrar, näringsliv och föreningslivet. D v s samtliga som har ett lokalt och engagerat intresse för sin bygd och sina barn.
  • Skolförvaltningens stabsfunktioner måste ses över och endast tjänster som antingen efterfrågas av de lokala resultatenheterna eller som myndigheterna kräver skall finnas kvar.
  • Skolmåltider skall tillagas i lokala tillagningskök för att minska svinn, transportkostnader och för att ge eleverna god och näringsrik kost.
  • Våra barn och ungdomar skall ha möjlighet till undervisning i sin närmiljö.
  • Den digitala skolan kommer att lösa en hel del av de geografiska problemen när skolan fått tillgång till rätt teknik.
  • Kostnadsfri läxhjälp ska erbjudas alla elever som så önskar.
  • Intern kvalitetsrevision skall genomföras årligen och extern kvalitetsgranskning skall göras vart tredje år.
  • Fördelningen av skolans resurser måste göras om efter andra principer än en fast skolpeng för varje elev. Varje klass/basgrupp av elever bör tilldelas en fast grundresurs som täcker det antal lektioner/timmar som elevgruppen har rätt till enligt timplan och läroplan. Det är orimligt att elev nr 20, 21, 22, 23 osv ska ha samma skolpeng som de första omkring 15 eleverna. Stora klasser överkompenseras med nuvarande resursfördelningsmodell. Skolor som kan maximera sin organisation överkompenseras på övriga skolors – och elevers – räkning.

Nuvarande skolpengssystem är ett av de allvarligaste skälen till den ökande ojämlikheten i det svenska skolsystemet och bidrar till att dränera resurser för de elever som bevisligen behöver bättre stöd i form av exempelvis mindre grupper för att kunna nå de uppsatta målen.

 

Hela kommunen ska leva!
Vi tycker att stad och land ska gå hand i hand!

Har du några frågor eller synpunkter gällande skolan, kontakta vår ledamot i nämnden

Johan Österberg, mobiltelefon. 0700567447, e-post johan.l.osterberg@gmail.com

 

 

 

 

Comments are closed.