Debattartikel: ”Förskolan Vega släcks ned till sista juni 2021”

Så kom då svaret på vår fråga om Norrtälje kommun stod fast vid att släcka ned stjärnan Vega. En ekande tystnad från barn- och skolnämndens politiska majoritet vittnar om att ärendet är besvärande obekvämt, vilket är fullt begripligt med tanke på passiviteten hos de styrande i sökandet efter lämpliga lokaler efter 2021.

Vilka motiv för majoritetens beslut kan ha varit styrande? Det lär vi väl aldrig få veta. Vi i vårt parti, Roslagens oberoende parti, väljer att testa tre tänkbara motiv.

Förskolebarnens antal i Norrtälje stad har inte ökat som förväntat senaste året, vilket skapar tomma platser för både de kommunala som privata förskolorna. Nämnden kan inte lägga ned en fristående enhet, så det får bli den enda kommunala av de sju förskolorna i stadskärnan som får ta smällen.

Nämnden vill säkra tillgången på förskolebarn inför etableringen av den kommande, privata förskolan på Björnö. Björnö förskola planeras för upp till 120 barn, det vill säga sex avdelningar. Det blir inte osannolikt en förskolekoncern med riskkapitalbolag i ryggen som pockar på att få etablera sig i kommunen och vill ha god tillgång på barn.

Lokalkostnaderna kan kapas inledningsvis, men när ännu en stor privat förskola så småningom etableras i hamnområdet, så kommer lokalkostnaderna igen med råge. I ett längre perspektiv hade en lokallösning för en ny Vegaförskola på Brännästomten kunnat bli ett ekonomiskt försvarbart alternativ.

Det illa anlagda beslutet om Vegas nedläggning blir inte bara en trist upplevelse för berörda barn och föräldrar. Personalens reaktioner kan få konsekvenser i framtiden för Norrtäljes image som arbetsgivare inom förskola och skola.

För när nya förskolor planeras i staden kommer det till största delen handla om privata alternativ. En ny, kommunal förskola i staden lär vi få vänta länge på.

När nedläggning hotar på grund av överskott på förskoleplatser eller brist på barn i förskolorna, är det sannolikt en kommunal förskola som läggs ned. Hur kommer de kommunala förskolerektorerna och deras pedagoger att tolka de signalerna?

De ekonomiskt mest lönsamma, större förskolorna i staden blir privata, medan den kommunala organisationen får hålla tillgodo med de små, ofta ekonomiskt sårbara förskolorna i landsbygdssocknarna.

Förskolan Vega har varit en klart lysande stjärna under tre år, vilket fått vårdnadshavarna att överklaga beslutet om dess nedläggning till Förvaltningsrätten. Vi sympatiserar med deras överklagande, men misstänker att den önskade effekten för deras engagemang är högst osäker.

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

Johan Österberg (ROOP), ledamot barn-och skolnämnden

Robert Johansson (ROOP), ersättare barn-och skolnämnden

https://www.norrteljetidning.se/artikel/laggs-vega-ner-for-att-gynna-privata-forskolor

Snabba resultat!

På kommunfullmäktige 31/8 ställde ROOP en fråga till Teknik- och klimatnämndens ordförande angående vägavsmalningen i Häverödal, framförallt varför den införts utan att man satt upp några varningsskyltar.

I torsdags 3/9 dök dessa skyltar plötsligt upp! Bra jobbat av kommunen, även om det vore bättre om de satts upp med en gång!

Debattartikel: ”Låt förskolan Vega vara kvar i stadskärnan”

Vega förskola måste lämna nuvarande paviljong senast 30 juni 2021. Under tiden från 1 juli 2020 föreslår Roslagens oberoende parti (ROOP), att planering, projektering och anpassning av Brännäsgårdens lokaler, eller ännu hellre kulturskolans samtliga lokaler på Brännäset, genomförs med syfte att förskoleverksamheten i nuvarande paviljong kan flytta in i Brännåsgården alternativt Brännässkolan, med det antal platser som lokalerna medger ur ändamålsenlig, pedagogisk och säkerhetsmässig synpunkt.

Vi i Roslagens oberoende parti tror på följande paketlösning av lokalbehoven för förskolor, kulturskola och fritidsgård i stadskärnan i en rockad av insatser och föreslår därför följande insatser:

1. Rusta upp Brännäsgården som fritidsgård. Underhållet av dess lokaler är eftersatt och kräver nya ytskikt på golv, väggar och tak liksom för köket i sin helhet. Låt Brännäsgården utvecklas vidare som allaktivitetshus för ungdomar med möjlighet också för verksamhet förmiddagar för föreningar och kanske pensionärer.

2. Gör tingshuset till ett Norrtälje kulturhus. Fyll fastigheten successivt med adekvat verksamhet. Börja med att ge kulturskolan lokaler för administration, instrumentspel, dans instrumentförråd, verkstad och orkester- och teaterlokal med liten scen. Fyll på med andra kulturutövare vartefter i god ordning efter väl underbyggda beslut.

3. Stäng ned Blåklintens förskola och satsa på Vigelsjö gårds förskola som den kommunala verksamheten i Lommarområdet. Frigör paviljongerna i Blåklinten och därmed reducerade hyreskostnader.

4. Inred nuvarande gymnastikbyggnad på Brännästomten till förskola med fyra avdelningar. Golvytan är lika stor som i Vegas befintliga paviljonger. Om huskroppen inte är värd att bygga om och inreda, riv den och bygg nytt i form av färdigt producerat modulhus på samma plats. Det vill säga Vega förskola finns kvar på Brännästomten.

Klarar en kommun att på kort tid genomföra förändringar i den omfattningen? Det är uteslutande en om fråga om hur stor den politiska viljan är. Vi visar vad Roslagens oberoende parti vill.

Vad vill övriga partier i fullmäktige?

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

(Ursprunglig artikel https://www.norrteljetidning.se/artikel/lat-forskolan-vega-vara-kvar-i-stadskarnan)

Debattartikel ”Nu måste vägarna lagas”

Vad får vi i dag för den kommunalskatt vi betalar? Vi frågar oss nämligen: ”Vart tar pengarna vägen”?

De verkar inte gå till vägnätet i alla fall. Norrtälje kommuns ansvarige inom Norrtälje stadsgräns, biträdande gatu- och parkchef Tom Johansson, och trafikingenjör Rok Ogrin måste ha antagligen ett enormt budgetunderskott eller stora sparkrav på sig, antar vi. Som det ser ut nu, med djupa spår i vägbanor och nedsjunkna gatubrunnar, börjar det faktiskt likna det Polen man upplevde på 1970-talet, eller blundar man helt sonika för problemet?

Till berörda ansvariga inom ramen för Norrtäljes gator, cykelbanor och trottoarer samt skötsel av desamma, sänder vi en önskan som lyder: Gör en verklig inventering av dagsläget och beställ jobbet inom kort, det förtjänar vi skattebetalare!

Problemet finns i samtliga tätorter som till exempel Hallstavik, Rimbo och Norrtälje, med brunnslock som far ur position för andra året i rad. Reparationsarbetet blir tyvärr inte tillräckligt bra gjort, vilket medför att man kommer tillbaka till ”ruta gå” igen. I Hallstavik har Centrumtorget väldigt höga trottoarkanter, vilket egentligen bara gläder däckfirmorna. Nej, gör en ny plan så att trafiksituationen blir säker igen!

Trafikverkets vägar är lika usla, se till exempel på sträckan Häverödal-Grisslehamn, numera kallad potthålsvägen. Sträckan fram till färjan måste väl ändå vara Trafikverkets ansvar? Som yrkeschaufför upplever man hur katastrofal trafiksituation är i Grisslehamn. Även där finns ett antal brunnar som rimligtvis bör vara kommunens, och då kräver det en dialog med Trafikverket.

Det får helt enkelt inte bli fler störningar nu. Därför vill vi i ROOP att man i kommunen snarast gör en plan för vägunderhåll som också går att infria. Genom denna ska kommunen uppnå en bättre och säkrare sits för alla trafikanter.

Dessutom vill vi att kommunledningen ska bearbeta och trycka på Trafikverket hårt om dess ansvar för att förbättra sitt vägnät i Norrtälje kommun.

Sven-Allan Edehamn (ROOP), ersättare teknik- och klimatnämnden

Uffe Wallin (ROOP), ersättare socialnämnden

(Ursprunglig artikel i Norrtelje Tidning https://www.norrteljetidning.se/artikel/nu-maste-vagarna-lagas)

Debattartikel ”Regler för ordförandeval”

Kommunfullmäktiges möte 17 februari, en på papperet rätt så blek tillställning, avlöpte smidigt och okomplicerat ända fram till dagordningens sista punkt: Valärenden. En febril aktivitet utbröt bland många ledamöter när SD:s gruppledare Andrea Kronvall anmälde avvikande uppfattning vid val av ersättare för fullmäktiges avgående andre vice ordförande. 

För oss som tillhör ett ungt parti utanför det politiska etablissemanget, och därför inte heller har insikt om den tradition/praxis som rått sedan ett obekant antal år tillbaka i tiden vid val av tilltänkta personer för ordförandeuppdrag, blev den halvtimmeslånga processen som följde en minst sagt tankeväckande upplevelse.

Ursprunget till konflikten står att finna i tillsättningen av kommunfullmäktiges presidium efter valet 2018. I första skedet nominerades då nämligen SD till posten andre vice ordförande. Nomineringen drogs dock tillbaka, och C nominerades istället till posten. Det gladde naturligtvis inte SD, och då den sittande andre vice ordförande nu i januari valde att avgå, ansåg man att det var dags att rätta till det man såg som en felaktig utnämning.

Detta debatterades flitigt i kommunfullmäktige, och även efteråt på sociala medier. Flera orsaker till rådande praxis framfördes av den styrande koalitionen, framförallt att detta varit tradition och praxis sedan många år i vår kommun. Ett annat skäl som nämndes var att styret naturligtvis inte borde behöva ge upp ⅔ av presidiet till oppositionen.

Vår undran är dock, hur kan en parlamentarisk demokrati tillämpa en praxis (oskriven överenskommelse), som i det aktuella fallet betyder att kommunens politiska minoritetsstyre med 38 procent av kommunens väljarstöd, ska tillerkännas inte bara posten som förste ordförande, utan också den som andre vice ordförande? Och det när det tredje största partiet lämnas helt utanför presidieposterna, efter att det totalt största partiet i fullmäktige, socialdemokraterna, fullt rimligt tilldelats posten som förste vice ordförande? Borde inte folkviljan, som den uttryckts i öppna val, även reflekteras i presidiets sammansättning? Är styret i minoritet borde även detta faktum återspeglas i kommunfullmäktiges ordförandeskap.

I vilket fall som helst anser vi att tydliga regler, snarare än diffusa traditioner, måste gälla. Vi i ROOP föreslår att den tradition/praxis som rått i ett numera svunnet politiskt landskap, också i Norrtälje kommun, istället ersätts av ett tydligt reglemente som tillgodoser kravet på en stärkt parlamentarisk demokratisk process i vår kommun. Uppdra åt val- och demokratinämnden att ta fram ett förslag till skriftligt reglemente för val av ordförandeposter i fullmäktige och nämnder till kommande val, så att liknande kontroverser kan undvikas i framtiden.

Johan Österberg, ROOP, ordinarie ledamot kommunfullmäktige
Björn Rudolfsson, ROOP, ersättare kommunfullmäktige

(Ursprunglig artikel i Norrtelje Tidning: https://www.norrteljetidning.se/artikel/infor-tydliga-regler-vid-valen-av-kommunens-ordforandeposter)

RADIO ROOP

Radio ROOP sänder direktsändning första tisdagen i varje månad mellan 18:00-19:00 kör vi direktsändning
mejla frågor till mig
anders.fransson@norrtalje.se
så tar vi upp dem i programmet
www.radiorolsagen.se

Vill du förändra?

Vill du vara med och förändra Norrtälje kommun till det bättre?

ROOP är ett ideologiskt obundet parti som verkar i Norrtälje kommun, vilket betyder att vi kan fokusera helt på lokala frågor och problemlösning utan direktiv från någon riksorganisation. Vi kommer från en mängd olika politiska bakgrunder men vi har en sak gemensamt: Vi vill göra vår kommun en bättre plats att bo för alla dess invånare. HELA KOMMUNEN SKA LEVA!

TYCKER DU LIKADANT, TVEKA INTE! Gå med i ROOP!

Vi har högt i tak och en platt organisation, och DU kan vara med och påverka direkt från början. Du behöver inte ha någon tidigare politisk erfarenhet.
Vår agenda styrs av våra medlemmar och invånarna i kommunen. Den enda frågan vi har till dig är:

HUR VILL DU HA DET?